Algemene voorwaarden ZZP VOG

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan;

1.Overeenkomst: betreffende een overkomst waarbij de consument digitale inhoud of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

3.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

4.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

7.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

Artikel 3: Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2,Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4: De overeenkomst

De overeenkomst tussen de koper en verkoper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en zodra de aankoop op basis van de voorwaarden is voldaan.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

Direct na de dienst bij het aanvragen en betalen van de dienstverlening wordt uitgevoerd en afgerond vervalt het herroepingsrecht, aanvraag-zzpvog.nl heeft een inspanningsverplichting richting de afnemer.

 

Artikel 6: De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 7: Nakoming overeenkomst en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid & overmacht

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Aanvraag-zzpvog.nl is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien de opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

Van overmacht is sprake als, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van aanvraag-zzpvog.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.

 

Artikel 9: Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 11: Persoonsgegevens

Ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving in acht.

 

 Artikel 12: Toepasselijke recht

Op de rechtsverhouding tussen aanvraag-zzpvog.nl en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht en wet van toepassing.